บัตรประชาชน

ประกาศ: โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนอย่างเป็นทางการ โดย นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี เอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้มอบบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้มารับบริการด้วย
สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน โดยไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับกรณีบัตรหมดอายุ และมีค่าธรรมเนียม จำนวน 1 ดอลลาร์สหรัฐ (ชำระเป็นเงินสด) สำหรับกรณีบัตรหาย หรือถูกทำลาย บัตรชำรุด (ในสาระสำคัญในส่วนของรูปถ่าย หรือรายการบุคคลเจ้าของบัตร หรือวัสดุเคลือบบัตรป้องกันการปลอมแปลง) หรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่ ทั้งนี้ สำหรับกรณีที่ยังไม่เคยยื่นคำขอมีบัตร (ไม่เคยทำบัตร) ไม่สามารถยื่นขอทำบัตรในต่างประเทศได้ หากประสงค์จะทำบัตร จะต้องไปดำเนินการยื่นคำขอในประเทศไทยเท่านั้น อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ 2300 Kalorama Rd., NW, Washington, DC 20008
 

ผู้มีสิทธิ์ขอทำบัตรประจำตัวประชาชน
 1. คนไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชน แต่บัตรหมดอายุ หาย ถูกทำลาย ชำรุด (ในสาระสำคัญในส่วนของรูปถ่าย หรือรายการบุคคลเจ้าของบัตร หรือวัสดุเคลือบบัตรป้องกันการปลอมแปลง) หรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล ในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่
 2. คนไทยที่ไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
 3. สำหรับกรณีคนไทยที่ยังไม่เคยยื่นคำขอมีบัตร (ไม่เคยทำบัตร) ไม่สามารถยื่นขอทำบัตรในต่างประเทศได้ หากประสงค์จะทำบัตร จะต้องไปดำเนินการยื่นคำขอในประเทศไทยเท่านั้น
 
 
การยื่นคำร้อง   
 1. ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ ที่ทำการกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ  2300 Kalorama Rd NW Washington DC 20008 ช่วงเวลาในการยื่นคำร้อง คือ 09.00–12.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการสถานเอกอ้ัครราชทูต)
 2. ยื่นคำร้องด้วยตนเองกับคณะกงสุลสัญจร โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดส่งคณะกงสุลสัญจร ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ไปให้บริการรับคำร้องแก่คนไทยในมลรัฐ ต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ร้องสามารถตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่ การให้บริการกงสุลสัญจรได้ที่หัวข้อ “Mobile Service” 
 
 
ขั้นตอนในการยื่นคำร้อง
 1. ตรวจเอกสารและรับบัตรคิว
 2. เจ้าหน้าที่จะวัดส่วนสูง ถ่ายรูป ลงชื่อในใบคำร้อง   
 3. ชำระค่าธรรมเนียม
 4. รับใบเสร็จรับเงินและรอรับบัตรประชาชนใบใหม่
   
 
ค่าธรรมเนียม
 1. ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับกรณีบัตรหมดอายุ
 2. มีค่าธรรมเนียม จำนวน $1.00 USD ชำระด้วยเงินสด สำหรับกรณีบัตรหาย ถูกทำลาย ชำรุด หรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล ในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่
 
 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ
 1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download) จำนวน 1 ชุด 
 2. บัตรประจำตัวประชาชนใบเก่า สำหรับกรณีบัตรหมดอายุ ถูกทำลาย ชำรุด หรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล ในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่
 3. เอกสารหลักฐานแสดงตนที่ออกโดยราชการไทย และมีเลขประจำตัว 13 หลัก อาทิ หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ ทะเบียนบ้าน เป็นต้น
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ที่ทำการกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ
2300 Kalorama Road NW
Washington DC 20008
 
 

ถาม-ตอบเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน (กองสัญชาติและนิติกรณ์)
ที่มา : www.mfa.go.th
 
การทำบัตรประชาชนในต่างประเทศ